نام کانون های استان

کانون های سطح استان زنجان

1.       کانون بازنشستگان ومستمری بگیران مشمولین تامین اجتماعی وقانون کار شهرستان زنجان

2.      کانون بازنشستگان ومستمری بگیران مشمولین تامین اجتماعی وقانون کار شهرستان ابهر

3.     کانون بازنشستگان ومستمری بگیران مشمولین تامین اجتماعی وقانون کار شهرستان خرمدره

4.     کانون بازنشستگان ومستمری بگیران مشمولین تامین اجتماعی وقانون کار شهرستان خدابنده

5.     کانون بازنشستگان ومستمری بگیران مشمولین تامین اجتماعی وقانون کار شهرستان دندی

 

کانون هایی که دارای بیمه مکمل درمان با آتیه سازان حافظ در سال 93 می باشند:

·         کانون شهرستان زنجان ( شامل تامین اجتماعی شعبه 1 و شعبه 2وشعبه طارم )

·         کانون شهرستان ابهر(شامل تامین اجتماعی شعبه ابهر)

·         کانون شهرستان خرمدره(شامل تامین اجتماعی شعبه خرمدره )

·         کانون شهرستان خدابنده (شامل تامین اجتماعی شعبه خدابنده )

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده