اعضای هیات مدیره

نام سمت
عیسی نجفی رئیس هیئت مدیره کانون
محمد علی میرزایی نائب رئیس کانون
حسین وزیری خزانه دار کانون
سجاد محمدی دبیر کانون
سید سجاد موسوی عضو اصلی هیئت مدیره
حمید مقدمی عضو اصلی هیئت مدیره
نادر عبدی عضو اصلی هیئت مدیره
جواد اخلاق پسند عضو اصلی هیئت مدیره
نصرت اله محمودی عضو اصلی هیئت مدیره
محرمعلی ابراهیمی بازرس اصلی کانون
محمدرضا مولایی بازرس اصلی کانون

 

اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده