اعضای هیات مدیره

نام سمت
عیسی نجفی رئیس هیئت مدیره کانون
محمد علی میرزایی نائب رئیس کانون
سید سجاد موسوی خزانه دار کانون
سجاد محمدی عضو اصلی هیئت مدیره و روابط عمومی
نصرت اله محمودی عضو اصلی هیئت مدیره
جواد اخلاق پسند

عضو اصلی هیئت مدیره

محمد اسمعیل گرزی عضو اصلی هیئت مدیره
محمدرضا مولایی و علی لطیفی بازرس اصلی کانون

 

اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده