درباره ما

تلفن:             33551569

فاکس:          33534655

آدرس کانون: زنجان –خیابان 17 شهریور-خیابان قدوسی- پلاک 76

کدپستی:     4519617699

سال تاسیس کانون  : مرداد ماه 1384

شماره ثبت : 302

اعضای کانون
هیات مدیره و بازرسین
خدمات ارانه شده