تعطیلی کانون بازنشستگان به مدت دو روز

قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم

کانون در تاریخ های 26 و 27 مرداد 1401 به لحاظ شرکت هیئت مدیره در مجمع عمومی کانون عالی تعطیل می باشد.

1401/05/25


۱۴۰۱/۰۵/۲۵، ۱۱:۵۱:۱۱       513
اخبار مرتبط
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
اعضای کانون
هیات مدیره
خدمات ارانه شده